No.

Name

Download  CVs

1

Mohammad AL-Mayyahi

CV

2

Ammar Kadhum Makki Al-Ba'aj

CV

3

Samera Mohamed Salih Alsamraei

CV

4

Firas H. Albadran

CV

5

Nuhad A. Malalla

CV

6

Ibrahim Nasir Mahmood

CV

7

Haidar Hassan Mohammed

CV

8

Ban Jaber Ibrahim

CV

9

Khadeeja Hussein

CV

10

Ali Khudhair Knehir

CV

11

Khaldon K. Hashem

CV

12

Ali Dawood Salman

CV

13

Suroor Moaid Dawood

CV

14

Munaf AL-LAMI

CV